top of page

Tanssi-liiketerapia

  • luoviin taideterapioihin kuuluva psykoterapian soveltava hoito- ja kuntoutusmuoto

  • soveltuu kaikenikäisille, eikä erityisiä liikunta- tai tanssitaitoja tarvita

  • kehon, liikkeen ja vuorovaikutuksen avulla tutkitaan yksilön tapaa olla itsessään ja osana ympäristöään

  • tavoitteena ymmärtää syvällisemmin kehon ja mielen vuorovaikutusta ja sitä kautta löytää uusia vaikutusmahdollisuuksia omaan hyvinvointiin​

  • kohderyhminä kaikki, jotka haluavat lisätä itsetuntemusta ja elämänhallintaa luovan ja kehollisen terapian keinoin, sekä mm. elämänkriiseissä, trauman käsittelyssä, sosiaalisesta ahdistuksesta, masennuksesta yms. kärsiville

 

Tanssi-liiketerapiassa ihminen nähdään psykofyysisenä kokonaisuutena, jossa keho ja mieli, vuorovaikuttaen toisiinsa, toimivat osana ympäristöään. Kehollisuuden, liikkeen ja kohtaavan vuorovaikutuksen avulla tutkitaan omia tapoja olla ja toimia. Työskentelyssä pyritään tuomaan yhteen emotionaalinen, kognitiivinen ja kehollinen ymmärrys, mikä mahdollistaa minuuden integraation. Luova työskentely ja nähdyksi tuleminen mahdollistavat erilaisen problematiikan, kuten torjuttujen tunteiden ja minuuden osien tunnistamisen ja käsittelemisen. 

Tanssi-liiketerapeuttinen työskentely mahdollistaa hyvin konkreettisesti jo olemassa olevien voimavarojen tunnistamisen kehon, liikkeen, leikin, luovuuden ja terapeuttisen suhteen kautta. Omien voimavarojen löytyminen lisää toimijuutta ja vastuunottoa omasta elämästä. Kehollisuus mahdollistaa yllättävän ilmaantumisen, sellaisen, joka jostain syystä on hautautunut niin syvälle, ettei tietoinen mieli saa siihen yhteyttä. Kehomieliyhteyden löytyminen mahdollistaa minuuden integraation ja sitä kautta elämän kokemisen kokonaisvaltaisempana. Kehoon asettautumalla hyväksyvästi, läsnäollen ja nähdyksi tullen syvenee ymmärrys omista tarpeista. Omien tarpeiden tunnistaminen tuo ihmisen lähemmäs itseään ja sitä kautta toisia. Luova ja kehollinen työskentely mahdollistaa näiden tarpeiden tutkimisen ja oman erityislaatuisuutensa näkemisen. 

 

TLT:iaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana.

 

Yksilöterapia räätälöidään kullekin asiakkaalle heidän tarpeidensa mukaan. Alkuhaastattelussa käydään läpi asiakkaan tilannetta ja toiveita terapialle. Sen lisäksi tunnustellaan yhteistyömahdollisuutta puolin ja toisin. Ensimmäiset noin neljä kertaa ovat kokeilukertoja, jonka jälkeen asiakas päättää haluaako jatkaa terapiaa. Terapia voi olla sekä pitkä- että lyhytkestoista tarpeen mukaan. 

Ryhmäterapia soveltuu kaikille, jotka haluavat tutkia itseään osana ryhmää, saada tukea sosiaalisuudesta ja yhteisyydestä ja jakaa kokemuksiaan. Läsnä ovat vahvasti niin vuorovaikutus kuin nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Terapiaryhmässä jakaminen tapahtuu aina hyväksyvässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.  

Tanssi-liiketerapian menetelmiä ovat mm. kehotietoisuus- ja tietoisuustyöskentely, liikeimprovisaatio, leikit ja pelit ja rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoitukset. Kokemuksia reflektoidaan keskustelun lisäksi mm. piirtäen, kirjoittaen ja liikkuen.

Erilaiset keholliset, luovat ja vuorovaikutukselliset menetelmät tähtäävät tietoisuuden lisääntymiseen omista tunteista, ajatuksista, kehonaistimuksista ja niin kehittävät kehonhahmotusta ja vuorovaikutustaitoja. 

Lisää tanssi-liiketerapiasta: http://tanssiterapia.net/

bottom of page