top of page
Sari tanssii.jpg

Tanssi-liiketerapia​​

 

Tanssi-liiketerapia on luoviin taideterapioihin kuuluva psykoterapian soveltava hoito- ja kuntoutusmuoto. ​Tanssi-liiketerapiassa ihminen nähdään kehomielen kokonaisuutena ja pyrkimyksenä on tuoda yhteen kognitiivinen, emotionaalinen ja kehollinen – sensori-motorinen – ymmärrys. Kehotietoisuuden, liikkeen, luovuuden ja kohtaavan vuorovaikutuksen avulla tutkitaan yksilön tapaa olla itsessään ja osana ympäristöään. Tavoitteena on ymmärtää kehon ja mielen vuorovaikutusta syvällisemmin ja löytää uusia vaikutusmahdollisuuksia omaan hyvinvointiin.

 

 ​Luova terapeuttinen työskentely mahdollistavaa erilaisen problematiikan, kuten torjuttujen tunteiden ja minuuden osien tunnistamisen ja käsittelemisen. Kehon, liikkeen, leikin, luovuuden ja terapeuttisen suhteen kautta mahdollistuu  jo olemassa olevien voimavarojen tunnistaminen ja uusien löytäminen. Kehollisuus ja luovuus mahdollistavat yllättävän ilmaantumisen – tiedostamattomassa piilevän, ennen sanoja ilmenevän. Kehoon asettautumalla hyväksyvästi, lempeästi, läsnäollen ja nähdyksi tullen syvenee ymmärrys omista tarpeista. Luova ja kehollinen työskentely mahdollistaa näiden tarpeiden tutkimisen ja oman erityislaatuisuutensa tunnistamisen. 

 

Kenelle?

Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikenikäisille, eikä erityisiä liikunta- ja tanssitaitoja tarvita. Tanssi-liiketerapeuttinen työskentely ei vaadi rytmitajua, eikä siinä opetella ulkoapäin tulevia askelia tai liikkeitä. Työskentely kehittää herkkyyttä tunnistaa omia sisäisiä impulssejaan ja toimimista niiden pohjalta luovasti itseään ja rajojaan kunnioittaen. ​

 

Tanssi-liiketerapian kohderyhmänä ovat kaikki, jotka haluavat lisätä itsetuntemusta luovan ja kehollisen terapian keinoin. Sen lisäksi se voi olla apu erilaisissa elämänkriiseissä, traumaoireiden ymmärtämisessä ja käsittelyssä, vuorovaikutusongelmissa, sosiaalisesta ahdistuksesta tai masennuksesta kärsiville, mielenterveyskuntoutujille jne.​

 

Yksilöterapia

Yksilöprosessi aloitetaan alkuhaastattelulla, jossa käydään läpi asiakkaan tilannetta ja toiveita terapialle. Yhteistyömahdollisuutta tunnustellaan puolin ja toisin. Ensimmäiset noin neljä kertaa ovat kokeilukertoja, jonka jälkeen asiakas päättää haluaako jatkaa terapiaa. Terapia voi olla sekä pitkä- että lyhytkestoista tarpeen mukaan. ​

 

Tanssi-liiketerapeuttinen monipuolinen lähestymistapa mahdollistaa prosessiin lähtemisen asiakkaan tarpeisiin vastaavien menetelmien avulla. Menetelmiä tärkeämpää on kuitenkin asiakkaan ja terapeutin välinen suhde. Terapeuttinen suhde mahdollistaa aikaisemmin syrjään jääneiden tunteiden ja tarpeiden kohtaamisen hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Luovat, keholliset ja KKT:n menetelmät yhdistyvät terapeuttisessa työskentelyssä kanssani ymmärrykseen varhaisten kiintymyssuhdevaurioiden vaikutuksista sekä traumojen kehollisuudesta ja ylisukupolvisuudesta. 

 

Ryhmäterapia

Soveltuu kaikille, jotka haluavat kuunnella ja tutkia itseään, osallisuuttaan ja tarpeitaan osana ryhmää, yhteisöllisyydestä ammentaen. Terapiaryhmässä jakaminen tapahtuu aina hyväksyvässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.   

Missä?

Helsingissä tai Espoossa, sisätiloissa tai ulkona luonnossa. 

​Lisää tanssi-liiketerapiasta: https://tanssiterapia.net 

bottom of page